Algemene Ledeninformatie

Contributie
De contributie is vastgesteld op onderstaande bedragen. Er kan gekozen worden voor automatische incasso. Dit is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen om je licentie eerder in huis te hebben.

Lid 1 € 85,00
Lid 2 € 67,50
Lid 3 € 57,50
Borg € 100,00
Eenmalige inschrijfkosten € 10,00.

Te allen tijde worden de licenties pas vrijgegeven op het moment dat de contributie op de rekening staat van de vereniging!

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie moet voor 31 december van het voorafgaand jaar overgemaakt zijn. Indien de contributie na 31 december op de bankrekening van De Boscrossers binnenkomt, berekenen we € 10,00 extra administratiekosten. De contributie kan ook worden voldaan door middel van automatische incasso, hiervoor moet de machtiging worden ondertekend.
Incasso’s worden in de laatste week van december geïnd.

Indien aanmelding na de 2e helft van het jaar plaatsvindt, is een deel van de contributie verschuldigd.

Automatische incasso
Alle leden worden door middel van een e-mail uitgenodigd om de contributie automatisch te laten incasseren.
Het machtigingsformulier kan digitaal ingevuld worden en per e-mail gestuurd worden naar: penningmeester Boscrossers

Zodra het machtigingsformulier bij de penningmeester is binnengekomen, krijgt de incassant een machtigingskenmerk, dit kenmerk is uniek en correspondeert met het lidmaatschapnummer bij de KNWU.

Begin december krijgen alle leden een contributie factuur over voor het komende jaar. Degenen die gekozen hebben voor automatische incasso krijgen een vooraankondiging van de incasso met daarop het machtigingskenmerk vermeldt, de contributie zal twee weken na de vooraankondiging worden geincasseerd.

Betalen d.m.v. factuur
Degenen die er de voorkeur aan geven om de contributiefactuur zelf te betalen, moeten er voor zorgen dat de contributie vóór 31 december op de rekening van De Boscrossers staat.

Te late betalingen
Bij te late betalingen op of na 1 januari worden er € 10,00 extra inschrijfkosten berekend.

Borgstelling
Elk gezin betaalt een bijdrage aan het onderhoud en werkzaamheden door middel van een borg. Deze borg kan worden terugverdiend door het verrichten van werkzaamheden.
Voor (teruggave van) deze borg gelden onderstaande afspraken en voorwaarden:

 • Tot een gezin wordt gerekend, alle op hetzelfde huisadres wonende leden.
 • De borg moet gelijktijdig met de contributie betaald worden en kan niet worden verrekend.
 • De borg wordt, na overleg met het bestuur, teruggestort nadat er door of namens een lid van het gezin werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals:

              - Twee keer 4 uur onderhoud baan en 1 keer helpen bij de wedstrijd (voor rijdende leden geldt dan drie keer 4 uur baanonderhoud)
              - 10 keer (onderhouds) activiteiten tijdens de reguliere training
              - 10 keer kantinedienst
              - Deelname commissies

 • De onderhoud-zaterdagen worden door het bestuur vastgesteld en bekend gemaakt en zijn van 10:00 uur tot 14:00 uur. Op deze zaterdag is een bestuurslid aanwezig. Deze persoon zal na de minimaal gewerkte tijd (4 uur) de desbetreffende persoon op de ledenlijst aftekenen.
 • Het is niet mogelijk (mag wel) om 8 uur op één zaterdag te werken en hierdoor aan zijn/haar verplichtingen te hebben voldaan.
 • Voor de leden tot 16 jaar geldt dat een ouder/broer/zus/voogd zijn/haar plaats kan innemen.
 • Het onderhoud zal gedaan moeten worden door leden van 16 jaar en ouder.
 • De kantinemedewerkers kunnen zich aanmelden bij de kantinecoördinator of bij een van de leden van het bestuur.
 • De kantinecoördinator houdt de uren van de kantinemedewerkster bij en zorgt voor het juist doorgeven van de naam aan het bestuur.
 • Elke nationale wedstrijd wordt er door een lid van het bestuur een lijst van vrijwilligers bijgehouden, de vrijwilliger is zelf verantwoordelijk voor het juist doorgeven van de naam van het betreffende lid.
 • In de kantine komt een lijst waar alle leden op staan die borg betalen (de 1e gezinsleden), deze lijst is in beheer van het bestuur.
 • Alle vrijwilligers zijn zelf verantwoordelijk voor het juist doorgeven van de uitgevoerde activiteit en de naam van het betreffende lid.
   

Stopzetten lidmaatschap
Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan worden beëindigd door een e-mail te sturen naar Ledenadministratie Boscrossers
Het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 december, voorafgaand aan het jaar waarin het lidmaatschap wordt beëindigd, te worden opgezegd. Na bevestiging door KNWU is het lidmaatschap definitief beëindigd.